Política de Privadesa

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

A través de la present política de privadesa ELECTRICITAT BOQUET, S.L. voleu informar a totes les persones que naveguin i accedeixin al lloc web www.boquet.cat sobre els tractaments de dades personals realitzades.

L’accés al lloc web no requereix un registre previ. En qualsevol cas, l’Usuari amb la seva navegació accepta íntegrament aquesta política de privadesa i política de cookies.

Abans d’enviar qualsevol sol·licitud d’informació a través del formulari de contacte d’aquesta pàgina web, l’usuari ha d’acceptar la política de privadesa, per tal de prestar el consentiment exprés i informat pel tractament de les dades amb les finalitats indicades.

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades i subsidiàriament en allò no regulat , el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, ELECTRICITAT BOQUET, S.L.:

Responsable de l’arxiu:

  • ELECTRICITAT BOQUET, S.L.
  • Batista i Roca, 5-7 – bjs 08302 MATARÓ (Barcelona)
  • NIF: B62145503
  • Direcció de correu electrònic: jose@boquet.cat
  • Web: www.boquet.cat
  • Telèfon: 937990212
  • Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona Tomo 32254, Folio 112, Hoja Número B-204413, Inscripción 1

Des d’ara endavant ¨L’Empresa¨

Finalitat i conservació de les dades: ELECTRICITAT BOQUET, S.L. tractarà les dades dels Usuaris d’acord amb les finalitats següents:

       1. Gestionar lús de les funcionalitats posades a disposició a través del Lloc Web. Les dades tractades a aquest efecte es conservaran mentre es mantingui la relació contractual i/o mercantil entre l’usuari i l’empresa. En cas que les sol·licituds efectuades per un usuari no mantinguin una relació contractual, les dades es conservaran fins que s’hagi resolt aquesta sol·licitud.

      2. Donar curs a les sol·licituds d’ocupació i gestionar els processos de selecció. Les dades tractades per a aquest fi es conservaran com a màxim durant 1 any des de la recepció o finalització del procés de selecció.

     3. Mantenir informats els usuaris mitjançant comunicacions comercials sobre serveis i novetats de l’empresa. L’Usuari només rebrà aquestes comunicacions comercials en cas d’acceptació i marcarà la casella corresponent.

Aquestes dades només seran tractades fins al moment en què l’Usuari retiri el consentiment o exerceixi el dret d’oposició.

  • Destinataris: Les dades dels usuaris no se cediran a tercers a excepció d’obligació legal.
  • Drets: En qualsevol moment l’Usuari podrà exercir gratuïtament els seus drets d’accés, rectificació, oposició i supressió de dades, així com els altres drets regulats al Reglament (UE) 679/2016, és a dir, el dret a la portabilitat i la limitació del tractament, mitjançant escrit acompanyat de còpia del DNI o document vàlid que us identifiqui a L’Empresa al domicili Batista i Roca, 5-7 – bjs 08302 MATARÓ (Barcelona) (Ref. Protecció de Dades), oa la següent adreça de correu electrònic boquet@boquet.cat. L’Empresa informa a l’Usuari que, si ho estima oportú, té dret a presentar una reclamació davant de l’autoritat de control corresponent.

És obligatori proporcionar tota la informació sol·licitada a l’apartat de contacte?

Pel que fa als formularis del Lloc Web, l’Usuari ha d’emplenar els marcats com a “requerit”. No completar les dades personals requerides o fer-ho parcialment pot suposar que l’empresa no pugui atendre les seves sol·licituds i, en conseqüència, l’empresa queda exonerada de tota responsabilitat per la no prestació o prestació incompleta dels serveis sol·licitats.

Les dades personals que l’usuari facilita a l’empresa han de ser actuals perquè la informació dels registres estigui actualitzada i sense errors. L’Usuari respondrà de la veracitat de les dades facilitades.

Menors d’edat: Els menors de 14 anys no poden cedir les dades personals a L’Empresa sense el consentiment dels pares i/o tutors legals.

En cas que L’Empresa detectés que l’Usuari fos menor de 14 anys, es reserva el dret a sol·licitar còpia del DNI o document d’identitat equivalent, o si escau, l’autorització dels pares i/o tutors legals, causant baixa en cas de no acreditar el compliment daquest requisit o manca de resposta.

Quines mesures de seguretat té l’empresa implantada?

L’empresa informa que el tractament que realitza de dades personals es realitza en tot moment de conformitat amb la normativa aplicable en matèria de protecció de dades i serveis de la societat de la informació.

L’Empresa té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal de l’Usuari i n’evitin l’alteració, la pèrdua, el tractament i/o l’accés no autoritzat d’acord amb l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, ja provinguin de l’acció humana o del medi físic o natural, de conformitat amb el que preveu la normativa vigent.

Xarxes socials

L’Empresa disposa de perfils a les xarxes socials per tal de publicar i difondre informació sobre els serveis prestats a través de la pàgina web, interactuar amb els usuaris i oferir el canal d’atenció i d’interacció social.

A continuació se citen les xarxes socials on L’Empresa té perfil obert amb el nom comercial L’Empresa són:

Facebook

Youtube

Instagram